ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าราชอาณาจักรของธรรมศาสตร์-จุฬา2ได้เลยค่ะ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2


โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ผู้อำนวยการสมโภชน์ ศรีเมือง

ข้อมูลของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา พัฒนาชุมชน

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐาน
2. พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของ สพฐ.
3. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐานเป้าประสงค์
ประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


ปรัชญา
ปฺญญา โลกฺสมิ ปฺชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ประวัติโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2

โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 ตั้งอยู่ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 สร้างด้วยเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบทุนน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ เป็นเงิน 50,000 (ห้าหมื่นบาท) สมเด็จพระราชชนนีได้มอบเงินจำนวนนี้ให้ผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดน เขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี
ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนทางผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดน ได้มอบให้นายประกิจ พิณเจริญ นายอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคณะครู อาจารย์ และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้าง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2514
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ทรงเสด็จมาทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2514”
เดิมโรงเรียนนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน เขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2511 โดยมีพลฯ สมยศ สมบูรณ์พร้อม เป็นผู้สอน ต่อมามี พลฯ ชำนาญ ช้างเขียว เป็นครูใหญ่ และ พลฯ ยงยุทธ เพ็งสุวรรณ เป็นครูผู้สอน ต่อมามี จ.ส.ต. บุญธรรม โอฬาลึก มาเป็นครูใหญ่แทนคนเดิม

โครงการครูสหกิจ

*******โครงการครูสหกิจ *******
โครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน หลักการ1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา2. นักศึกษาครุศาสตร์ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 54. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

ระเบียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ระเบียบข้อปฏิบัติระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น>>

รวมเพื่อน


ภาพกิจกรรมของนักเรียน